Nike - Free Yourself
Director / Editor: Alex Cheung DOP: Xin Zhao